Home

การดำเนินการตรวจให้คะแนนข้อทดสอบแบบเขียนตอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT)ปีการศึกษา 2559

9325601300
นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการ
การดำเนินการตรวจให้คะแนนข้อทดสอบแบบเขียนตอบ
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1