Home

การประชุมคณะกรรมการ การดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

 
6325601305
นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ
การดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1