Home

การจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายครูและตรวจสอบคุณสมบัติ

1.3.60นายสุขุม  พรหมเสน รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ประธานการจัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 และตรวจสอบคุณสมบัติ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมจอมทอง สพป.พะเยา เขต 1