Home

การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

28225601908
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560   
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต