Home

ประชุมปฏิบัติการบันทึกผลการสอบอ่านออกเขียนได้

27.2.60นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ  รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ประธานประชุมปฏิบัติการบันทึกผลการสอบอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559  ณ  ห้องประชุมดอยหลวง เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์ 2560