Home

ตรวจเยี่ยมการสอบอ่านออกเขียนได้

24.2.60นายณัฐพล  สุวรรณลพ รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ตรวจเยี่ยมการสอบอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 และการสอบข้อสอบกลางของ สพฐ. โรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1  เมื่อวันที่  23 - 24   กุมภาพันธ์ 2560