Home

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด เรื่อง โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสทางการศึกษา

 
23225601249
 
ทีมงานจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด เรื่อง โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสทางการศึกษาเพื่อศึกษาวิจัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดการศึกษาและการเข้าถึงบริการการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนด้วยโอกาสรวมทั้งนโยบายทิศทางและแนวทางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของสถานศึกษาสามัญทั่วไป และสถานศึกษาที่จัดการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชนด้วยโอกาสทางการศึกษา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมดอยหนอก สพป.พะเยา เขต 1