Home

ชี้แจงการดำเนินการสอบอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4

22.2.60นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 และการสอยข้อสอบกลางของ สพฐ. โรงเรียนในสังกัดเอกชน และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ  ห้องประชุมดอยหลวง เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์ 2560