Home

ประชุมนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

16.2.60นายสุขุม  พรหมเสน รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ประธานประชุมนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี จากคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์ 2560