Home

ประชุมคณะกรรมการหาความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.2.60นายบรรพ์  ใสแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานประชุมคณะกรรมการหาความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์ 2560