Home

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน.

7.2.601นายบรรพ์  ใสแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตรวจเยี่ยมและทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) อำเภอดอกคำใต้ เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์ 2560