Home

ตรวจค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยบงและโรงเรียนบ้านป่าตึง

3022560

นายบรรพ์  ใสแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย     นายธัชชัย จันทร์าห์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยบง และ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าตึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560