Home

อบรมเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการปรับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว

3.2.60นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ประธานเปิดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานในโรงเรียนเพื่อการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการปรับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ เมื่อ วันที่  3  กุมภาพันธ์  2560