สนง.เขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

1048149
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
48
1921
2458
1039603
14460
21380
1048149

Your IP: 34.229.126.29
2019-06-18 02:42

Facebook

Home

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

ระชมเชงปฏบตการครและบคลากรทางการศกษา

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.
นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ. สพป.พะเยา.เขต 1
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1
ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยาจำกัด

ประชุมชี้แจงการกรอกแบบประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประชมชแจงการกรอกแบบประเมน แบบวดการรบรของผมสวนไดสวนเสย

วันอังคาร ที่11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ สพป.พะเยา เขต 1
ประธานการประชุมชี้แจงการกรอกแบบประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และลงนามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

แข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แขงขนทกษะภาษาไทย

วันอังคาร ที่11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ประชุม พิจารณา กลั่นกรอง แผน/โครงการ เพื่อจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชม พจารณา กลนกรอง แผนโครงการ

วันจันทร์ ที่10 มิถุนายน 2562
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานการประชุม พิจารณา กลั่นกรอง แผน/โครงการ
เพื่อจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาพะเยา เขต 1

เยี่ยมชมการฝึกอบรมและพูดคุยให้กำลังใจกับคณะครูผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในวัยเรียนฯผ่านระบบHERO ณ ห้องประชุมน้ำอิง ศูนย์ประสานงานการจัดการ มัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา)

เยยมชมการฝกอบรมและพดคยใหกำลงใจกบคณะคร

 


วันเสาร์ ที่8 มิถุนายน 2562
นางสาวรองลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
เยี่ยมชมการฝึกอบรมและพูดคุยให้กำลังใจกับคณะครูผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในวัยเรียนฯผ่านระบบHERO
ณ ห้องประชุมน้ำอิง ศูนย์ประสานงานการจัดการ มัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา)

 

เลขาธิการ กพฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา ๑

ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด