เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

news

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อการจัดตั้งกลไกและ การให้มีส่วนร่วมและการเชื่อมแผนการดำเนินงานการเท่าทันสื่อออนไลน์

เปดการประชมคณะกรรมการจงหวดเพอการจดตงกลไกและ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อการจัดตั้งกลไกและ
การให้มีส่วนร่วมและการเชื่อมแผนการดำเนินงานการเท่าทันสื่อออนไลน์และ
บรรยายพิเศษ การส่งเสริม รู้เท่าทันและป้องกันการใช้สื่อออนไลน์และ
มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
โดยวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอบทเรียนการทำงานกลไกเครือข่ายการจัดระบบป้องกันอคุ้มครอง
เยียวยาเด็กเท่าทันสื่อออนไลน์ และแลกเปลี่ยนการทำงงานของกลไกเครือข่าย
พื้นที่สาธิต นำไปสู่การเผยแพร่และขยายผล
ณ โรงแรมวีซีดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563

วนสมเดจพระมหาธรราชเจา 64

ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น.
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา
พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
นำคณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา
อำเภอภูกามยาว และหน่วยงานทางการศึกษาที่เดี่ยวข้อง จำนวน 699 คน
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563
โดยได้รับเกียรติจาก นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา(บ้านโทกหวาก) อำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา และ
ในเวลา 10.30 น. ได้เดินทางพร้อมคณะลูกเสือไป วางพวงมาลา และถวายเครื่องสัการะ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ค่ายลุกเสือจังหวัดพะเยา
ในการนี้ได้มีพิธี "ส่งเสือใหญ่เข้าถ้ำ" และมอบของที่ระลึกให้ผู้ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับกิจการลูกเสือที่เกษียณอายุราชการ
ดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมดได้ที่ลิ้ง
https://drive.google.com/.../1AsQH9d41b1SfFsKSjsvQ36aKsLQ...

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วนท13ตลาคม 2563

วันอังคาร ที่13 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น.
นายณัฐพล สุวรรณลพ รอง.ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
และพิธีวางพวงมาลา และในเวลา 18.30 น. ได้ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องด้วย วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ศาลาพระชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา

การประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของ นายธงชัย จันแย้ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน)

รองขมลงพนทโรงเรยนอนบาลดอกคำใต

วันจันทร์ ที่12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
นายสุขุม พรหมเสน รอง.ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 (รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1)
ประธานคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของ นายธงชัย จันแย้
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน)
ณ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มโรงเรียนจัดการศึกษาภาคบังคับ(โรงเรียนขยายโอกาส)

อบรมเชงปฏบตการศตวรรษท21

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
นายณัฐพล สุวรรณลพ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
กลุ่มโรงเรียนจัดการศึกษาภาคบังคับ(โรงเรียนขยายโอกาส)
ระหว่างวันที่ 16 และ 23 กรกฎาคม 2563
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ร่วมกับ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาเครื่องใช้อุปโภคบริโภค แก่นักเรียนยากจนที่ประสบปัญหาขาดแคลน และที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

มอบทนและบรจาคสงของ

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น.
นายสุขุม พรหมเสน รอง.ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาเครื่องใช้อุปโภคบริโภค
แก่นักเรียนยากจนที่ประสบปัญหาขาดแคลน โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง
โรงเรียนบ้านใหม่(ดอกคำใต้) และโรงเรียนบ้านปางงุ้น จำนวน 4 ครอบครัว
และที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่โรงเรียนบ้านดง จำนวน 1 ครอบครัว
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1
โดยได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1และจากผู้มีจิตศัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อการศึกษา

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

1731480
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1306
1226
3543
1719580
1306
36266
1731480

Your IP: 3.216.79.60
2020-12-01 16:26

Facebook

ไม่พบฟีด