กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ Print
Written by pubblish   
Friday, 04 November 2011 05:16

 

ตัวอย่าง แบบ ปร.4 5 6

 

แนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา

1 .แนวทางป้องกันอุทกภัย

2. แบบฟอร์มและรายการประมาณราคา

3.รูปแบบรายการ

 

การของบประมาณโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

1. ประมาณการความเสียหาย

2. ภาพถ่ายความเสียหาย(รายการที่ของบประมาณ)

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจความเสียหายของโรงเรียนและรายงาน

สรุปความเสียหายของคณะกรรมการฯ


การขอใช้เงินเหลือจ่าย

วิธีแก้ปัญหาฟอนด์ไทยสารบรรณไม่ชัด

วิธีแก้ไ

Last Updated on Wednesday, 24 July 2019 03:03