นโยบายและแผน Print
Written by Administrator   
Friday, 04 November 2011 05:30


ข้อเสนอ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒ -๒๕๖๑) 1018-file.pdf

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  Direction54.doc

ผลการประเมินการขับเคลื่อนนโยบาย  กลยุทธ์จุดเน้นและเป้าหมายความสำเร็จปีงบประมาณ 2554 Drive.xls

Last Updated on Tuesday, 08 November 2011 04:30