แนวปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติงาน

การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์การรายงานข้อมูลค่าซ่อมแซมสำหรับสถานศึกษา

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์การรายงานข้อมูลผลการดําเนินงานงบค่าครุภัณฑ์สําหรับสถานศึกษา

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์การรายงานข้อมูลผลการดําเนินงานงบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสําหรับสถานศึกษา

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ขอจัดตั้งงบประมาณสำหรับสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี พ.ศ.2565

ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบ