วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน