วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

เป็นองค์กรชั้นนำ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

โดยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย