ประกาศโรงเรียนเรียนรวม/ยุบเลิก

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.ประกาศเรียนรวม บ้านแม่จว้าใต้ 8 พ.ย. 2561

2.ประกาศ รวม 19 มิ.ย.2560

3.ประกาศเรียนรวม ต๊ำเหล่า – ตุ้มท่า

4.ประกาศเรียนรวม สันต้นผึ้ง บ้านดอกคำใต้ 20 ก

5 ประกาศรวม 30 ส.ค.2556

6.ประกาศรวม 12 พ.ย.2553

7.ประกาศรวม 31 ต.ค 2554

8.ประกาศรวม 30 ธ.ค. 2558

 

การเลิกสถานศึกษา

1.ประกาศเลิก 21 ม.ค.2553

2.ประกาศเลิก 12 พ.ย.2553

3.ประกาศเลิก 23 ธ.ค.2553

4.ประกาศเลิก 10 ก.ย.2555

5.ประกาศเลิก 14 ม.ค.2556

6.ประกาศเลิก 14 ม.ค.2556

7.ประกาศเลิก 29 ม.ค.2556

8.ประกาศเลิก 30 ส.ค.2556

9.ประกาศเลิก 19 มิ.ย.2560

10.ประกาศเลิก บ้านห้วยทรายเลื่อน 8 ม.ค.2562

11.ประกาศเลิก บ้านต๋ำดอนมูล 8 ส.ค.2562