ภารกิจกลุ่ม

อำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561

1. จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
4. ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แนวคิด
กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบาย
ให้สถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้และเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based
Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน การกํากับ ติดตามผล อย่างเป็น
ระบบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมใหสถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ขอบข่าย/ภารกิจ
1. งานธุรการ
1.1 งานสารบรรณ
1.2 งานประสานงานและให้บริการ
1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
2. งานข้อมูลสารสนเทศ
2.1 งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.2 งานจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2.3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2.4 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. งานนโยบายและแผน
3.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา
3.2 งานจัดทําแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.6 งานแผนการจัดชั้นเรียน
4. งานวิเคราะห์งบประมาณ
4.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
4.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
4.3 งานจัดสรรงบประมาณ
4.4 งานบริหารงบประมาณ
5. งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
5.1 งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
5.2 งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
(สพฐ/แผนปฏิบัติการประจําปีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา /
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
5.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
6.1 งานจัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา(กพท).
6.2 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน องค์คณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา
6.3 งานรวบรวมองค์ความรู้และมติจากการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา(กพท.)