ภารกิจกลุ่ม

อำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561

1. จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
4. ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แนวคิด
          กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดำเนินงานตามแผน การกำกับ ติดตาม อย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
          2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ขอบข่าย/ภารกิจ
          1. งานธุรการ
                  1.1 งานสารบรรณ
                  1.2 งานประสานและให้บริการ
                  1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
                  1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
          2. งานนโยบายและแผน
                  3.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
                  3.2 งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                  3.3 งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
                  3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
                  3.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
         3. งานวิเคราะห์งบประมาณ
                  3.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
                  3.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
                  3.3 งานจัดสรรงบประมาณ
                  3.4 งานบริหารงบประมาณ
         4. งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
                  4.1 งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
                  4.2 งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
                  4.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนนิงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา