ภารกิจกลุ่ม

ขอบข่ายภารกิจเกี่ยวกับ

งานข้อมูลสารสนเทศ

งานติดตามประเมินผลและรายงาน

งานนโยบายและแผน

งานวิเคราะห์งบประมาณ