พันธกิจ

  • พันธกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองใน

  ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความ

  สามารถในการแข่งขัน

  1. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน

  ศตวรรษที่ 21

  1. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการ

  ศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

  1. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและ

  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

  1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

  เศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี

  ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0