พันธกิจ

  1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน สพท.ที่เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและบริการ
  3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
  4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ
  5. พัฒนาหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
  6. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
  7. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติของผู้เรียน
  8. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและระบบบริหารจัดการ
  9. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ
  10. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมและรับผิดต่อการจัดการศึกษา