บุคลากรภายในกลุ่ม

ดร.ธงชัย  คำปวง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ดร.ฐิตพัฒน์  สตางค์จันทร์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
กำกับ ดูแล กลุ่มนโยบายและแผน
นางรุ่งอรุณ  เพ็ชรฎา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
โทรศัพท์  083 5735069
นางขวัญเรือน  ยะกะจาย นางศรีวรรณ  ตาลดี นางสาววรประภา  พินิจสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์  084 378 4258 โทรศัพท์  080 021 1714 โทรศัพท์  094 629 2666

นายณรงค์  ฉัตรอินตา นางสาวกฤตภัค รสกรหิรัญกุล นายธนพนธ์ ไชยโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์  088 261 3043 โทรศัพท์  095 654 4228 โทรศัพท์ 093 935 4582