บุคลากรภายในกลุ่ม

นางนงลักษณ์  จำปานคร
นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์  081 796 2319
นางสาวแสงเดือน  พรมสุริยา นางรุ่งอรุณ  เพ็ชรฎา นางสาววรประภา  พินิจสุวรรณ
นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์  086 9186911 หมายเลขโทรศัพท์  083 5735069 หมายเลขโทรศัพท์  094 629 2666