บุคลากรภายในกลุ่ม

นายสวัสดิ์  แสงขัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นายธนายุทธ  คำภีระ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
กำกับ ดูแล กลุ่มนโยบายและแผน

นางรุ่งอรุณ  เพ็ชรฎา
นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์  083 5735069
นางสาวแสงเดือน  พรมสุริยา นางศรีวรรณ  ตาลดี นางสาววรประภา  พินิจสุวรรณ นายณรงค์  ฉัตรอินตา
นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์  086 9186911 โทรศัพท์  080 021 1714 โทรศัพท์  094 629 2666 โทรศัพท์  088 261 3043