บุคลากรภายในกลุ่ม

นายสวัสดิ์  แสงขัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นายณัฐพล สุวรรณลพ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
กำกับ ดูแล กลุ่มนโยบายและแผน

นางรุ่งอรุณ  เพ็ชรฎา
 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์  083 5735069
นางสาวแสงเดือน  พรมสุริยา นางศรีวรรณ  ตาลดี นางสาววรประภา  พินิจสุวรรณ นายณรงค์  ฉัตรอินตา นางสาวกชพรรณ  บุญชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์  086 9186911 โทรศัพท์  080 021 1714 โทรศัพท์  094 629 2666 โทรศัพท์  088 261 3043 โทรศัพท์  0889654591