วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี