พันธกิจ

พันธกิจ

1.มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการบริหารจัดการ ภาครัฐที่ดี
2.พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีสมรรถนะที่จำเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสม
4.พัฒนาฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมี   ประสิทธิภาพ
5.ให้บริการข้อมูล ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ข้อหารือต่างๆ ตามระเบียบกฏเกณฑ์