บุคลากรภายในกลุ่ม

นางบัวลอง  หอมยา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ 0-5488-7207

นางบัวลอง  หอมยา นางวิไลวรรณ์  ขันคำ นายอดิศัย  กิตติผโลทัย
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

เบอร์โทรศัพท์ 0-5488-7207

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

เบอร์โทรศัพท์ 0-5488-7207

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

เบอร์โทรศัพท์ 0-5488-7207

 
นางสุธาทิพย์  บุญเรือง นางวิชญาพร  เชียงมูล นางสาวปณิธาน  วงศ์ใหญ่
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์ 0-5488-7207

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์ 0-5488-7207

กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

เบอร์โทรศัพท์ 0-5488-7207

 
นางสาวพิจิตรา  หมอเก่ง  
นักจัดการงานทั่วไป  
งานธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ 0-5488-7207