หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Banner
Banner
Banner
Banner

สถิติการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday14
mod_vvisit_counterYesterday10
mod_vvisit_counterThis week24
mod_vvisit_counterLast week95
mod_vvisit_counterThis month264
mod_vvisit_counterLast month349
mod_vvisit_counterAll days54758

We have: 7 guests online
Your IP: 54.145.38.157
 , 
Today: Jun 24, 2019

เข้าสู่ระบบ



งานบำเหน็จความชอบฯ PDF Print E-mail

 05

นางสุธาทิพย์  บุญเรือง 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ อ 24   

    มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้

       1. งานพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานราชการ

       2. งานจัดทำคำสั่งข้าราชการที่ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ

       3. งานจัดทำคำสั่งค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและพนักงานราชการ

       4. งานจัดทำบัญชีแสดงรายชื่อ และอัตราเงินเดือนข้าราชการ

       5. งานแก้ไขคำสั่งผู้ที่ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นทุกกรณี

       6. งานแก้ไขเปลี่ยนแปลง จ. 18 ให้เป็นปัจจุบัน

       7. งานรับเงินรางวัลประจำปีข้าราชการ

       8. งานรายงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ

       9. งานจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตลอดทั้งเรียกคืนหรือชดใช้เงินแทนโดยให้มีทะเบียนสามารถตรวจสอบได้

      10. งานจัดทำบัตรควบคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์

      11. งานควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

      12. งานแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ

      13. งานจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ

      14. งานดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจากราชการและถึงแก่กรรม

      15. การจัดทำเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิของข้าราชการที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

      16. งานให้บริการและรับรองสำเนาทะเบียนประวัติ/ก.พ. 7

      17. งานเก็บรวบรวมคำสั่งที่ลงรายการในสมุดประวัติ และ ก.พ. 7 ไว้เป็นประจำ

      18. งานจัดส่งทะเบียนประวัติ/ก.พ. 7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอื่นหรือส่วนราชการอื่น

      19. งานเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ/ก.พ. 7

      20. งานขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ

      21. งานจัดทำบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชนและบัตรเหรียญราชการชายแดน

      22. งานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุน (กสจ.)

      23. รายงานการถึงแก่กรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ

      24. งานยกเว้นการเกณฑ์ทหารของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

      25. ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางบัวลอง  หอมยา ในกรณีไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

      26. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางบัวลอง  หอมยา 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 29   

    มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

       1. งานลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการในกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

       2. งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปีของข้าราชการ

       3. งานจัดทำบัญชีถือจ่ายข้าราชการเพิ่มเติมทุกกรณี

       4. งานจัดทำทะเบียนตำแหน่งและบัญชีถือจ่ายอัตราเงินประจำตำแหน่ง/เงินวิทยฐานะประจำปีของข้าราชการ

       5. งานจัดทำทะเบียนตำแหน่งและบัญชีถือจ่ายอัตราเงินประจำตำแหน่ง/เงินวิทยฐานะเพิ่มเติมระหว่างปีของข้าราชการ

       6. งานพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ

       7. งานจัดทำคำสั่งค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

       8. งานจัดทำบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำ

       9. งานรายงานเงินเดือนเหลือจ่ายประจำเดือน18

       10. งานรับเงินรางวัลประจำปีของลูกจ้างประจำ

       11. งานแก้ไขเปลี่ยนแปลง จ. 18 ให้เป็นปัจจุบัน

       12. การจัดทำเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิของข้าราชการที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

       13. งานควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

       14. งานแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ

       15. งานจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ

       16. งานดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจากราชการและถึงแก่กรรม

       17. การจัดทำเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิของข้าราชการที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

       18. งานให้บริการและรับรองสำเนาทะเบียนประวัติ/ก.พ. 7

       19. งานเก็บรวบรวมคำสั่งที่ลงรายการในสมุดประวัติ และ ก.พ. 7 ไว้เป็นประจำ

       20. งานจัดส่งทะเบียนประวัติ/ก.พ. 7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอื่นหรือส่วนราชการอื่น

       21. งานเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ/ก.พ. 7

       22. งานขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ

       23. งานจัดทำบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชนและบัตรเหรียญราชการชายแดน

       24. งานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุน (กสจ.)

       25. รายงานการถึงแก่กรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ

       26. งานยกเว้นการเกณฑ์ทหารของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       27. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุธาทิพย์  บุญเรือง ในกรณีไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

       28. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย