หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Banner
Banner
Banner
Banner

สถิติการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday21
mod_vvisit_counterYesterday10
mod_vvisit_counterThis week31
mod_vvisit_counterLast week95
mod_vvisit_counterThis month271
mod_vvisit_counterLast month349
mod_vvisit_counterAll days54765

We have: 3 guests online
Your IP: 54.145.38.157
 , 
Today: Jun 24, 2019

เข้าสู่ระบบงานวินัยและนิติกร PDF Print E-mail

5

นายนเรศ  เชื้อทหาร 

ตำแหน่งนิติกร ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 34    

    มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

       1. ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลไม่มาปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ เป็นลำดับที่ 1

       2. งานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำทุกประเภท ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และโรงเรียนเอกชน

       3. พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเร่งรัดการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวินัยและนิติการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

4. งานวินัย

     4.1 งานรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติงานในกลุ่มงานวินัยและนิติการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว

            4.2   งานศึกษา วิเคราะห์วิจัยสาเหตุการกระทำผิดวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรม ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ มีวินัยและจริยธรรม

            4.3   งานให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ

            4.4   งานส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ

            4.5   งานสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยและดำเนินการสอบสวนทางวินัย กรณีที่มีมูลกระทำผิดวินัย

            4.6 งานดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ และตรวจพิจารณาสำนวนการสืบสวนสอบสวนทางวินัย

       5. งานอุทธรณ์

            5.1 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ กรณี ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ในเขตพื้นที่การศึกษา อุทธรณ์คำสั่งลงโทษ เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการใช้สิทธิทางกฎหมาย และการรักษาสิทธิ

            5.2   รับเรื่องอุทธรณ์ คำสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และพิจารณา และเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา

            5.3   งานให้คำปรึกษาแนะนำสิทธิการอุทธรณ์ ตรวจสอบคำอุทธรณ์ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ

       6. งานร้องทุกข์

            6.1 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ร้องทุกข์ เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาให้มี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการใช้สิทธิทางกฎหมาย และรักษาสิทธิ

            6.2 งานให้คำปรึกษาแนะนำ การร้องทุกข์ และตรวจสอบคำร้องทุกข์ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ

            6.3  งานรับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบพิจารณาและเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา

       7. งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีรัฐ

            7.1 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

            7.2 งานให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณีที่เป็นปัญหาทางกฎหมายให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานในสังกัด

            7.3 งานตรวจสอบการดำเนินการจัดทำนิติกรรม หรือเอกสารมีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และหน่วยงานในสังกัดมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อของสัญญาจ้าง สัญญาเช่า สัญญาศึกษาต่อ สัญญาค้ำประกัน

            7.4 งานดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมินสิทธิเด็ก คดีปกครอง ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ เป็นผู้เสียหายหรือมีส่วนได้เสีย ประสานงานกับพนักงานอัยการ เพื่อฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี

            7.5 งานพิจารณาดำเนินการหาตัวผู้รับผิดชอบทางละเมิด และการใช้สิทธิเรียกร้อง ติดตามทวงถามให้ผู้ต้องรับผิดชำระหนี้แก่ทางราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

            7.6  งานให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ปรึกษา แนวทางต่อสู้คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง รวมทั้งการเรียกร้อง ค่าสินไหม ทดแทน

            7.7  งานเสริมสร้างยุทธศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

       8. งานขอหนังสือรับรองข้าราชการ ขอปล่อยตัวชั่วคราว และทำสัญญาประกันผู้ต้องหาหรือจำเลย

       9. งานสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

       10. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายนิยม มีชัย ในกรณีไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

       11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นยม

นายนิยม  มีชัย 

ตำแหน่งนิติกร ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 35   

    มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

       1. งานลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการกลุ่มงานวินัยและนิติการ และลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือลับ

       2. งานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำทุกประเภท ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

       3. งานวินัย

            3.1 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสาเหตุการกระทำผิดวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรม ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ มีวินัย และจริยธรรม

            3.2 งานให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ

            3.3   งานส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ

            3.4   งานรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยและดำเนินการสอบสวนกรณีที่มีมูลการกระทำผิดวินัย

            3.5   งานดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ตรวจพิจารณาสำนวนการสืบสวนสอบสวนทางวินัย

       4. งานอุทธรณ์

            4.1 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 อุทธรณ์คำสั่งลงโทษเพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการใช้สิทธิทางกฎหมายและการรักษาสิทธิ

            4.2 งานรับเรื่องอุทธรณ์ คำสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตรวจพิจารณาและเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา

            4.3 งานให้คำปรึกษา แนะนำสิทธิการอุทธรณ์ ตรวจสอบคำอุทธรณ์ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ

       5. งานร้องทุกข์

            5.1 งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ร้องทุกข์ เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบและการใช้สิทธิทางกฎหมายและรักษาสิทธิ

            5.2 งานให้คำปรึกษา แนะ ร้องทุกข์ และตรวจสอบคำร้องทุกข์ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ

            5.3  งานรับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตรวจสอบพิจารณาและเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา

       6. งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีรัฐ

            6.1 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

            6.2 งานให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและตอบข้อหารือ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณีที่เป็นปัญหาทางกฎหมายให้แก่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำและหน่วยงานในสังกัด

            6.3 งานตรวจสอบการดำเนินการจัดทำนิติกรรม หรือเอกสารมีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และหน่วยงานในสังกัดมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สัญญาชื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาลาศึกษาต่อ สัญญาค้ำประกัน

            6.4 งานดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญา  คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ เป็นผู้เสียหาย หรือมีส่วนได้เสีย ประสานงานกับพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี

            6.5  งานพิจารณาดำเนินการหาตัวผู้รับผิดชอบทางละเมิด และการใช้สิทธิเรียกร้องติดตามทวงถาม ให้ผู้ต้องรับผิดชำระหนี้แก่ทางราชการ  ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

            6.6 งานให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ปรึกษาแนวทางต่อสู้คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง รวมทั้งการเรียกค่าสินไหมทดแทน

       7. งานขอหนังสือรับรองข้าราชการ ขอปล่อยตัวชั่วคราว และทำสัญญาประกันผู้ต้องหาหรือจำเลย

       8. งานสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

       9. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายนเรศ  เชื้อทหาร ในกรณีไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

       10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย