ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุด งานประดิษฐ์จากดินกระดาษ
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุด งานประดิษฐ์จากดินกระดาษ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุด งานประดิษฐ์จากดินกระดาษ 5 ปี, 11 เดือน ที่ผ่านมา #6

  • Suphun09


บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : การจัดกิจกรรมการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
ชุด งานประดิษฐ์จากดินกระดาษ
ชื่อผู้ศึกษา : นางสุพรรณ เทียนทอง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม อำเภอพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
ปีการศึกษา : 2556

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากดินกระดาษมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพ เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากดินกระดาษให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากดินกระดาษกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากดินกระดาษ
วิธีดำเนินการ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา (2) สร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากดินกระดาษ (3) นำเอกสารประกอบการเรียนชุด งานประดิษฐ์จากดินกระดาษไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (5) รายงานผล ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนป่าหัดป่าแขม อำเภอพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากดินกระดาษ จำนวน 6 เรื่อง แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนเพื่อหาความก้าวหน้าทางการเรียน แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากดินกระดาษ เป็นแบบปรนัย เลือกคำตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ ทำเครื่องหมายถูกผิด จำนวน 10 ข้อและแบบอัตนัยจำนวน 2 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและมัชฌิมเลขคณิต
ผลการศึกษา พบว่า
1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากดินกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สรุปได้ดังนี้
เล่มที่ 1 เรื่อง การทำดินกระดาษ
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.77/83.68
เล่มที่ 2 เรื่อง การประดิษฐ์ดินกระดาษเป็นของเล่น เจ้าแกละแสนซน
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.53/84.21
เล่มที่ 3 เรื่อง การประดิษฐ์ดินกระดาษเป็นของใช้ กล่องสารพัดประโยชน์
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.84/83.15
เล่มที่ 4 เรื่อง การประดิษฐ์ดินกระดาษเป็นของเล่น กระต่ายน้อยร้อยเล่ห์
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.91/83.68
เล่มที่ 5 เรื่อง การประดิษฐ์ดินกระดาษเป็นของใช้ พวงกุญแจหมีน้อย
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.59/84.21
เล่มที่ 6 เรื่อง การประดิษฐ์ดินกระดาษเป็นของใช้ ออมสินน่ารัก
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.13/83.15
2. ผลการพัฒนาทางการเรียนรู้ ชุด งานประดิษฐ์จากดินกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนจากการทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.75 การทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.79 มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.04
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากดินกระดาษ ทั้ง 6 เรื่องอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.69
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.17 วินาที
.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ตั้ง 589 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-488204 โทรสาร 054-488202 email : pyo1area@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พย.1 (ITEC)
Pwd by Coupons for Hostgator
elektronik sigarayeri