| พิมพ์ |

2016 07 26 1

นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ

รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

2016 07 26 13

นายสงัด ปินตานา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

        

2016 07 26 10

นายอุทัย  คิดศรี

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

2016 07 26 12 

นายเอี่ยม  มังคลาด

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 

2016 07 26 9

นายบุญเรียบ มองมูล

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

2016 07 26 8

นายสมเกียรติ อ้อยหวาน

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 2016 07 26 7

นางสาวสุพิน ไชยจำเริญ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

2016 07 26 6

นางภัทรภร  รัตนชมภู

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 

2016 07 26 3 

นางสาวรุสนัน  แก้วตา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

2016 07 26 4

นางสาวประภาพัฒน์  เพ็ชรรัตน์บำรุง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

2016 07 26 2 

นางจริยา  ณ ลำปาง

พนักงานธุรการ ชำนาญงาน