เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

| พิมพ์ |
วันเผยแพร่ วันพุธ, 23 มกราคม 2556 เขียนโดย Super User

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน สพป.พะเยา เขต 1

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน 054-887204  และ 054-887206

ต่อ

ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 นายชูเกียรติ  ด่านธนะทรัพย์   304
รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 นายสุขุม  พรหมเสน 08-9851-3922 305
รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ 08-4609-3403 306
       
รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 นายณัฐพล สุวรรณลพ 08-1885-6867 110
รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 นายพนิต ใหม่ประสิทธิกุล 08-9836-6990 109
รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 นายนิพล เมืองชมภู 08-1765-4073  
รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 นายเสถียร จุลพันธ์ 08-4040-7529 109
       
รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 นายวรวิทย์  เมืองวงศ์ 08-6197-6452 302
กลุ่มอำนวยการ นางหัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์  08-4004-4334 105
กลุ่มงานสารบรรณ 106
กลุ่มการเงินและบริหารสินทรัพย์ 103-104
งานพัสดุ (คุณนิรันด์) 107
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 0
หน้าห้องผู้อำนวยการ 308
 กลุ่มบริหารงาบุคคล  นายประสงค์  ไก่งาม  08-9432-1357 102
 กลุ่มบริหารงานบุคคล(ยกเว้นนิติการ) 101
กลุ่มงานนิติการ 301
 กลุ่มนโยบายและแผน  นายขจรศักดิ์  สีเสน  08-3207-2094 108
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  นายอุดม  สมณศักดิ์  08-9853-9370 201
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน  นายสุริยันต์  จันทร์ขันธ์  08-6656-0602 111
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายนพคุณ  จันต๊ะวงศ์ 08-9999-1091 203
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(ยกเว้นกลุ่มงานสื่อนวัตกรรม/เลขานุการ กตปน.) 204
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรม/เลขานุการ กตปน. 202
 หน่วยตรวจสอบภายใน  นายวัชรินทร์  พันธ์พัฒนกุล  08-1530-0500

307