ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

วันเผยแพร่ วันจันทร์, 17 มีนาคม 2557 เขียนโดย คัชรินทร์

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 

 jeab2

นางกิตติมา จันทร์บรรจง

หัวหน้ากลุ่มงาน

 lan3

นางสาวสุพิน  ไชยจำเริญ

 

somchai

              นายสมชัย  กาโน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดเอกสาร

----------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มรายงานประจำปี <<download>>   

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา <<download>>

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา <<download>>

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

pic คมอตดตาม

คู่มือฝึกอบรมผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       ปก

       เรื่องที่ 1 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

       เรื่องที่ 2 บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะ

       เรื่องที่ 3 การประเมินคุณภาพภายใน

       เรื่องที่ 4 การติดตามและการเก็บรวบรวมข้อมูล

       เรื่องที่ 5 การเขียนรายงาน

       ภาคผนวก    

 

 

 

qa anuban

<ดาวน์โหลด> 

 

qa pratom

<ดาวน์โหลด> 

 

การนำระบบประกนสการบรหาร

<ดาวน์โหลด> 

 

 สรป สมศ รอบสาม

<ดาวน์โหลด ปก>

<ดาวน์โหลด บทนำ>

<ดาวน์โหลด เนื้อหา>

p0

<ดาวน์โหลด>

 

 

p1

<ดาวน์โหลด>

 

 

p2

<ดาวน์โหลด>

 p3

<ดาวน์โหลด>

 p4

<ดาวน์โหลด>

 p5

<ดาวน์โหลด>

p6

<ดาวน์โหลด>

p7

<ดาวน์โหลด>

 p8

<ดาวน์โหลด>

   
.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ตั้ง 589 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-488204 โทรสาร 054-488202 email : pyo1area@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พย.1 (ITEC)
Pwd by Coupons for Hostgator
elektronik sigarayeri