พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

| พิมพ์ |
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 17 มีนาคม 2557 เขียนโดย คัชรินทร์

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

Aeam 

นายเอี่ยม  มังคลาด

หัวหน้ากลุ่มงาน

 

 

 

ann2

นางสาวประภาพัฒน์ เพชรรัตน์บำรุง

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

curi51        หลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 8 กลุ่มสาระ

 

pic thai   pic math pic sci 
 pic socia  pic art  pic sport
 pic com  pic eng