ปฏิทินปฎิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 24 เมษายน 2557 เขียนโดย คัชรินทร์

เดือน พฤษภาคม 2557 

 วัน เดือน ปี   กิจกรรมปฎิบัติงาน             
1 พ.ค.2557

สพป.พะเยา เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบนานาชาติ PISA ณ ห้องประชุมดอยหลวง  

ผู้รับผิดชอบ...ศน.สุรางค์ ประเทศ และศน.พรจรรย์ พัชรมณี 

1-3 พ.ค. 2557

ศน.คัชรินทร์ ไปราชการ เพื่ออบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ "สะเต็มศึกษา พัฒนาเด็กไทย"

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

2-4 พ.ค. 2557

ท่านรองฯ ลาวัลย์ ธุระเสร็จ และ ศน.สมเกียรติ อ้อยหวาน ไปราชการเพื่ออบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 

6-8 พ.ค. 2557

ศน.กิตติมา จันทร์บรรจง ไปราชการเพื่อประชุมพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย

ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

6-9 พ.ค. 2557

ศน.สมเกียรติ  อ้อยหวาน ไปราชการเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา : การศึกษาเพื่อ

สร้างพลเมืองในระบบประชาธิปไตย  ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ

เดือน มิถุนายน 2557

      วัน เดือน ปี                                                          กิจกรรมปฏิบัติงาน                                                                                          
 1 มิถุนายน 2557

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
ณ ห้องประชุมดอยภูนาง สพป.พะเยา เขต 2
ผู้รับผิดชอบ : ศน.สุรางค์ ประเทศ ศน.คัชรินทร์ มหาวงศ์  ศน.ปิ่นนารา บัวอิ่น และศน.สุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล

 4 มิถุนายน 2557

ประชุมการดำเนินการวิจัยโรงเรียนในฝัน ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยครูและผอ.โรงเรียนในฝัน
ณ ห้องประชุมดอยหนอก สพป.พะเยา เขต 1  เวลา 13.00 น. 
ผู้รับผิดชอบ: ศน.สุรางค์ ประเทศ

 5 มิถุนายน 2557

(เลื่อนไม่มีกำหนด)

 - กิจกรรมสพป.พะเยา เขต 1 พบผู้บริหารและคณะครู กลุ่มโรงเรียนภูกามยาว
ณ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว เวลา 09.00-12.00 น. เป็นต้นไป

- กิจกรรมสพป.พะเยา เขต 1 พบผู้บริหารและคณะครู กลุ่มโรงเรียนแม่ใจ
ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 6 มิถุนายน 2557

(เลื่อนไม่มีกำหนด)

กิจกรรมสพป.พะเยา เขต 1 พบผู้บริหารและคณะครู กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1 
ณ โรงเรียนบ้านต๋อม เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 9 มิถุนายน 2557

(เลื่อนไม่มีกำหนด)

กิจกรรมสพป.พะเยา เขต 1 พบผู้บริหารและคณะครู กลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ 2
ณ โรงเรียนบ้านปิน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 10 มิถุนายน 2557

(เลื่อนไม่มีกำหนด)

- กิจกรรมสพป.พะเยา เขต 1 พบผู้บริหารและคณะครู กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 2
ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา เวลา 09.00-12.00 น. เป็นต้นไป

- กิจกรรมสพป.พะเยา เขต 1 พบผู้บริหารและคณะครู กลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ 1
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 
 

13 มิถุนายน 2557

(เลื่อนเป็นวันที่19 มิ.ย 57)

- ประชุมวางแผนการจัดทำค่าย Science Math Creative Camp โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูคณิตศาสตร์ และครูวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1 และ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 2
ณ วัดป่าฝาง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ผู้รับผิดชอบ:  ศน.สุรางค์ ประเทศ  ศน.คัชรินทร์ มหาวงศ์  ศน.ปิ่นนารา บัวอิ่น และ ศน.สุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล

 14-15 มิถุนายน 2557

(เลื่อนเป็น 20-21 มิ.ย.57)

กิจกรรมเข้าค่าย  Scienc Math Creative Camp สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละ 3 คน
ณ วัดป่าฝาง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
ผู้รับผิดชอบ:  ศน.สุรางค์ ประเทศ  ศน.คัชรินทร์ มหาวงศ์  ศน.ปิ่นนารา บัวอิ่น และ ศน.สุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล

 16 มิถุนายน 2557

(เลื่อนเป็น 22 มิ.ย.57)

- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ และสรุปผลการจัดกิจกรรมค่ายScienc Math Creative Camp 
โดยครูคณิตศาสตร์ และครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยา เขต 1 และ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พะเยาเขต 2
ผู้รับผิดชอบ:  ศน.สุรางค์ ประเทศ  ศน.คัชรินทร์ มหาวงศ์  ศน.ปิ่นนารา บัวอิ่น และ ศน.สุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล

 16 มิถุนายน 2557

- กิจกรรมแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1

ผู้รับผิดชอบ: ศน.พรจรรย์ พัชรมณี

 17-18 มิถุนายน 2557

อบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1
ผู้รับผิดชอบ: ศน.อุทัย คิดศรี

 18-19 มิถุนายน 2557 อบรมหลักสูตรอาเซียน  ผู้เข้ารับการอบรม คือ ครูโรงเรียนละ 1 คน ณ ห้องประชุม สกสค.
ผู้รับผิดชอบ: ศน.สมชัย กาโน 
  25 มิถุนายน 2557 - อบรมเรื่องจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน  ผู้เข้าอบรมเป็นครูวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1
  ผู้รับผิดชอบ: ศน.ประภาพัฒน์ เพชรรัตน์บำรุง
 27 มิถุนายน 2557  อบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา (ต่อ)
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1
ผู้รับผิดชอบ: ศน.อุทัย คิดศรี
.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ตั้ง 589 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-488204 โทรสาร 054-488202 email : pyo1area@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พย.1 (ITEC)
Pwd by Coupons for Hostgator
elektronik sigarayeri