กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  1  ให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                   
เพื่อดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น                           
จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  1  ทุกโรงเรียนดำเนินการดังนี้                           
1.   ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา  ตามแบบรายการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
2.   โรงเรียนรายงานการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ภายในวันที่  29 มีนาคม 2562     
รายละเอียดดังแนบฯ       
             
2
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
3
ขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ
5
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562
6
แบบฟอร์มการดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คลิ๊กที่นี่
7
แจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขไฟล์ Excelสำหรับประมวลผลข้อสอบมาตรฐานปลายปี ปี การศึกษา 2561
8
รายงานงบทดลอง / รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2562
« กระทู้ล่าสุด โดย saraban เมื่อ มีนาคม, 06, 2019, 16:57:34 PM »
รสายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2562
9
รายงานขอจ้าง   ค่าพาหนะขนส่งนักเรียนไปสอบวัดความสามารถฯ  NT ปี กศ.2561
10
ไฟล์กรอกคะแนนข้อสอมมาตรฐานปลายปีการศึกษา 2561
หน้า: [1] 2 3 ... 10