แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Amungklad

หน้า: 1 ... 3 4 [5]
61
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1  แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนได้พิจารณาครูผู้สอนศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา   จำนวน 1 คน ในวันที่ 3  กรกฎาคม 2557  และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน  ในวันที่ 4 กรกฎาคม  2557         ณ ห้องประชุมดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  1   เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด โดยขอแจ้งเพิ่มเติมให้ครูผูสอนที่จะเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าว ได้นำแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  และรายการอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติการ ตามตารางประชุมดังแนบฯ .....จักขอบคุณยิ่ง

62
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ขอเชิญครูวิชาการระดับประถมศึกษาโรงเรียนละ  1 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำแนวทางการจัดการเรียนรู้     เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่  25  มิถุนายน  2557 ณ ห้องประชุมดอยหลวง อาคาร1 สำนักงานเขตพื้นที่      การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมเอกสาร “แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สำนักงานเขต จัดส่งไปให้แล้วนั้น  และแผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามสาระการเรียนรู้ที่กำหนดให้ มาในวันที่ประชุมด้วย รายละเอียด ดังแนบ ......

63
      ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1  จะดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการครู   ผู้สอนศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษาเวลา 1 วัน ในวันที่ 3  กรกฎาคม 2557 และประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เวลา 1 วัน ในวันที่ 4 กรกฎาคม  2557  ณ ห้องประชุมดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  1   จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนได้พิจารณาครูผู้สอนศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา   จำนวน 1 คน ในวันที่ 3  กรกฎาคม 2557  และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน  ในวันที่ 4 กรกฎาคม  2557         ณ ห้องประชุมดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  1   เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด โดยขอให้ครูผูสอนที่จะเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าว ได้นำแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  และรายการอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติการ ตามตารางประชุมดังแนบฯ 
     

64
เรียน  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดฯ  ทุกโรงเรียน
          -  สพป.พะเยา เขต 1  ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ตามไฟล์ข้อมูลที่แนบมาพร้อมนี้  เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ประจำปีงบประมาณ  2557  ในด้านที่  3  ประสิทธิภาพบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่  3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวบ่งชี้ที่  4     ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง    การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551
           - โดยจัดส่งไฟล์ข้อมูลกลับมายัง  E-mail : S51830262@gmail.com   ภายในวันที่  26 พฤษภาคม  2557

                                                                                                  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
                                                                          ผู้รับผิดชอบ  น.ส.ประภาพัฒน์  เพ็ชรรัตน์บำรุง  โทร 080-8597535

65
                  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน  เพื่อให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังแนบฯ.....

66
     จากการทดสอบของสำนักทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)  ในปีการศึกาา 2556  พบว่า  คะแนนในกลุ่มสาระหลักยังมีคะแนน เฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50  ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว  การสอบเป็นผลสุดท้ายที่นำมาใช้วัดสิ่งที่เหลือติดตัวอยู่ในผู้เรียน  หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างหากที่เป็นต้นทางของปัญหานี้  ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ครูไม่ได้ศึกษาและสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร รวมทั้งความสามารถคุณลักษณะอิ่นๆ ตามความคาดหวังของสังคมโลก  ทำให้นักเรียนไม่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษระตามที่คาดหวัง  ดังนั้นการสร้างความตระหนักให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาตามหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  โดยใช้ผลการสอบเป็นตัวตั้ง นำไปสู่การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เราเรียกว่า "การใช้ผลการสอบเพื่อขับเคลื่อนการสอน".....
.....โปรดพิจารณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://sites.google.com/site/esdcwebsite/home

67

เรื่อง       ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน  ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา                  
            ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา  2556

นำเรียน   ผอ.โรงเรียนในสังกัดตามรายชื่อโรงเรียนที่รายงานจุดเน้นที่ยังไม่ครบถ้วน......ดังแนบฯ

            พร้อมนี้ได้แนบข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่รายงานจุดเน้นที่ยังไม่ครบถ้วน ตามแผ่นงาน Microsoft Office Excel ดังแนบ
ขอให้โรงเรียนได้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://school.stabdb.com โดยขอให้รายงานภาคเรียนที่ 2          ปีการศึกษา 2556 ภายในวันที่ 28  มีนาคม 2556  สพป.พะเยา เขต 1 จะตรวจสอบข้อมูลรายงานดังกล่าวก่อนระบ ทั้งนี้ สพฐ.            จะปิดภายในวันที่ 31  มีนาคม 2556
           จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการโดยด่วนต่อไป
           * หมายเหตุ  ติดต่อประสานดำเนินการได้ที่  ศน.ประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุง  โทร.08-08597535   

68
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1  ทุกโรงเรียน

       - โปรดพิจารณาแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา ได้รับทราบเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลตามรายการตัวชี้วัดในระบบฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา Triple A โดยได้รับแจ้งจากผู้ดูแลระบบ สพฐ.   ในรายการตัวชี้วัดที่ยังไม่มีแบบทดสอบในระบบ  ให้ใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ไปก่อน  ตามรายละเอียดตามเอกสารดังแนบฯ  .     
     
                                                    ....ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย
                          +++กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้  สพป.พะเยา เขต 1+++

69
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1  ทุกโรงเรียน

       - โปรดพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา ได้ศึกษาแนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติต่อไป
          รายละเอียดตามเอกสารดังแนบฯ  .           
                                                    ....ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย
                          +++กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้  สพป.พะเยา เขต 1+++

70
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดฯ ทุกโรงเรียนดำเนินการรายงานผลการ             ดำเนินงาน  ตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยการบันทึกผลตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จ                     ภายในวันที่ 31  มีนาคม  2557 (ใช้แบบวัดและประเมินผลตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด)....

71
ประชาสัมพันธ์...จุดเน้นการดำเนินงาน สพฐ.2557

73
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ทุกโรงเรียน
       ตามที่ สพป.พะเยา เขต 1 ได้มอบหมายให้ครุผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ได้จัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร โดยให้ส่งเอกสารพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เขตพื้นที่ดำเนินการรวบรวมจัดทำเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่กำหนดนั้น
       ในการนี้ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาติดตามครุผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำและส่งหน่วยการเรียนรู้ดังกล่าว เนื่องจากได้รับข้อมูลยังไม่ครบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ที่กำหนดไว้ ดังนี้
•   หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล หน่วยที่   ชื่อหน่วยการเรียนรู้   
1   รู้รักภาษาไทย   
2   สนุกกับวรรณยุกต์ไทย   
4   ดินของบ้านเรา       
5   ทรัพยากรของเรา       
8   เล่าสู่กันฟัง       
24   เงินทองของมีค่า       
26   ออมวันนี้มีกินในวันหน้า       
27   พลังแม่เหล็ก       
28   ของเล่นทำเองได้       
29   พลังงานไฟฟ้า       
30   ภาพนี้มีความหมาย       

•   หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล หน่วยที่
2   สุขภาพดี ชีวีมีสุข   
3   พัฒนาการของตัวเอง
4   ชีวิตพอเพียง       
8   นาฎศิลป์ไทย       
9   ประวัติศาสตร์       
10   ของดีชุมชน       
11   สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส       
12   คุณค่าทรัพยากร       
13   อากาศและน้ำ       
14   ประพฤติดีชีวิตปลอดภัย       
15   หน้าที่ของฉัน   
   
     * จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาติดตามให้ครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมาย ได้ส่งโดยด่วนด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
                                                                                        -  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ สพป.พะเยา เขต 1
                                                                                           โทร.089-5554884

                                                         
       

หน้า: 1 ... 3 4 [5]