แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Amungklad

หน้า: 1 2 [3] 4 5
31
การนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1.....                โดยผู้นิเทศจะใช้แบบนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559  โดยสอบถามผู้บริหารโรงเรียน                             ครูวิชาการ และการเยี่ยมชั้นเรียนของครูผู้สอน ตามรายการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดฯ  ทุกโรงเรียน  ดังแนบฯ   


32
             ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จะดำเนินการเชิงปฏิบัติการในโครงการ การส่งเสริมและพัฒนาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2559               โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนละ 1 คน  และมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละ 1 คน   ในวันที่ 29  พฤษภาคม  2559  ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1
            จากการรวบรวมรายชื่อครูผู้สอนที่โรงเรียนในสังกัดแจ้งรายชื่อให้ สพป.พะเยา เขต 1 ภายในวันเวลาที่กำหนดนั้น                          มีรายชื่อครูผู้สอนที่จะเข้ารับการประชุมฯ แยกตามกลุ่มโรงเรียน  ตามรายชื่อดังแนบฯ 
            จึงขอแจ้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้แจ้งรยชื่อครูผู้สอน ขอให้พิจารณาส่งครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องเข้ารับการประชุมตามกำหนดด้วย
        *  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศน.เอี่ยม  มังคลาด  Amungklad@gmail.com โทร.089-5554884

33
                 ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เห็นสมควรส่งเสริมและสนับสนุน  ให้บุคลากรในสังกัดฯ โดยเฉพาะครูผู้สอนที่ได้รับผิดชอบงานด้านวิชาการ ของโรงเรียนในสังกัด  ทุกโรงเรียน  ได้มีเครือข่ายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านวิชาการ อันจะเปนประโยชน  ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมนั้น
                 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  จึงได้ประกาศจัดตั้งชมรมครูวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  1  โดยให้มีคณะกรรมการชมรมครูวิชาการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  1  ดังแนบฯ

34
        ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จะดำเนินการเชิงปฏิบัติการในโครงการ การส่งเสริมและพัฒนาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2559  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนละ 1 คน  และมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละ 1 คน ในวันที่ 29  พฤษภาคม  2559  ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1 รายละเอียด ตามตารางประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  ดังแนบ.....
      * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศน.เอี่ยม   มังคลาด  กลุ่มนืเทศ ติดตามแลพประเมินผลการจัดการศึกษา
                                                 สพป.พะเยา  เขต 1  โทร. 089-5554884 E-mail. Amungklad@gmail.com.

35
                  ขอแจ้งกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา(พว.)       เรื่อง ยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ตามมาตรฐานสากล(IS)  เพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21    ด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPs (8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้)  ตามกำหนดการดังแนบฯ ในวันเสาร์ ที่  2 เมษายน  2559                 ณ ห้องประชุมดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
                 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอให้โรงเรียนในสังกัดฯ แจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากร                 ทางการศึกษา  ดังแนบฯ เข้ารับการอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด ต่อไป   
                 *  เวลา  08.30 -09.00 น ลงทะเบียน รับเอกสาร
                     เวลา 09.00 น พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
                     กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังแนบฯ
                                      ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
                         Amungklad@gmail.com โทร.089-5554884   

36
รายการจัดนิทรรศการงานมหกรรมทางวิชาการ ประจำปี 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1                                                                                       
ระหว่างวันที  28  –  29  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559  ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา ดังแนบฯ


37
ขอแจ้งรายการจัดนิทรรศการของโรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน ฝ่ายนิทรรศการโดยได้รวมเรื่องตามที่ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการแล้ว                                  ข้อมูล ณ วันที่ 23  มีนาคม 2559 เวลา 22.00 น  มีโรงเรียนในสังกัดได้ส่งรายการให้เลขานุกา่รฝ่ายนิทรรศการแล้ว ดังแนบฯ
โรงเรียนที่ไม่ปรากฎข้อมูลดังกล่าว โปรดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่แจ้งแล้วโดยด่วนต่อไป  ขอขอบคุณครับ


38
                   ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  ที่ ศธ 04095/ว 68 ลว 4 มีนาคม 2559 จะจัดโครงการมหกรรมทางวิชาการ ประจำปี 2559 ในวันที่ 28–29 มีนาคม 2559 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา  เพื่อการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยให้มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ นั้น
                   ในการนี้คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานมหกรรมทางวิชาการ ประจำปี 2559 โดยการประสานดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  ได้จัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์เพื่อจัดนิทรรศการ  ประกอบด้วย  เต็นท์ 1 ห้อง ขนาด 3 x 3 เมตร  ปลั๊กไฟ 1 จุด /รายการจัดนิทรรศการ 1 โรงเรียน (กรณีต้องการพื้นที่เพิ่มเติม จากที่กำหนดให้นี้ ขอให้ประสานโดยตรงกับฝ่ายจัดสถานที่)  จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดฯ ทุกโรงเรียน ได้พิจารณานำเสนอผลงานจากการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2558  ไปจัดนิทรรศการ ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด ดังนี้
                 1. งานนโยบายที่ได้รับมอบหมายให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนแกนนำ โรงเรียนในโครงการต่างๆ
                 2. งานที่โรงเรียนได้รับรางวัลจากการประกวด การแข่งขัน การประเมิน ระดับเขตพื้นที่ - ระดับชาติ
                 3. งานอื่นๆ ที่จัดการศึกษาได้เป็นแบบอย่างที่ดี ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ
                  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดฯ ส่งรายการจัดนิทรรศการงานมหกรรมทางวิชาการ ประจำปี 2559 โดยขอให้จัดพิมพ์ตามแบบรายการดังกล่าว ส่งให้ฝ่ายจัดนิทรรศการงานมหกรรมทางวิชาการ ได้ที่ Amungklad@gmail.com  ภายในวันที่ 22  มีนาคม 2559  จักขอบคุณยิ่ง   

39
             ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ได้แจ้งเรื่องโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) โดยได้มอบหมาย  ให้กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา    เขต ๑  สำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดฯ ที่ต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการครู  และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)            ตามมาตรฐานสากล(IS)  เพื่อการจัดการเรียนรู้  ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPs (8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้)  นั้น
                 ในการนี้ จึงขอแจ้งกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา(พว.) เรื่อง ยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ตามมาตรฐานสากล(IS)  เพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPs (8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้)  ตามกำหนดการดังแนบฯ ในวันเสาร์ ที่  2 เมษายน  2559 ณ ห้องประชุมดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
                  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอให้โรงเรียนในสังกัดฯ แจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  150  คน  ดังแนบฯ เข้ารับการอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด ต่อไป      

40
                   ตามที่สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) ได้เสนอโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559             ให้สำนักงานเขตฯ และสถานศึกษา ทุกสังกัด ที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการดังแนบฯ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง  ยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ตามมาตรฐานสากล(IS)เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPs (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) มีวิทยากรและใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) นั้น
                  จากการสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดฯ ที่ต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง  ยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ตามมาตรฐานสากล(IS) เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPs (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559   ณ  ห้องประชุมดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  ๑ มีรายชื่อดังแนบฯ (ณ ข้อมูล วันที่  18  มีนาคม 2559)
                  จึงประกาศให้โรงเรียนทราบและแจ้งให้ผู้มีรายชื่อดังแนบเตรียมเข้ารับการอบรมตามกำหนดการดังแนบฯ                        สพป.พะเยา เขต 1 จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่กำหนดต่อไป     
                                                                                         * ขอขอบคุณมาก Amungklad@gmail.com.

41
ตามคำสั่ง สพป.พะเยา เขต 1 ให้คณะกรรมการประสานงานกับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนหรือหน่วยงาน เพื่อนำผลงานมาจัดนิทรรศการ
งานมหกรรมทางวิชาการ ประจำปี 2559 นั้น  ในการนี้ขอความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนในสังกัดฯ  ทุกโรงเรียน ส่งรายการจัดนิทรรศการ  ตามแบบรายการดังแนบฯ รวบรวมให้ประธานกลุ่มโรงเรียน  นำเสนอให้คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการฯ ภายในวันที่              21  มีนาคม 2559  เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปจัดเตรียมงานที่เกี่ยวข้องต่อไป...........ขอขอบคุณมา ณ  โอกาสนี้ด้วย

42
                  ตามที่สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) ได้เสนอโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559             ให้สำนักงานเขตฯ และสถานศึกษา ทุกสังกัด ที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการดังแนบฯ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง  ยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ตามมาตรฐานสากล(IS)เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPs (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) มีวิทยากรและใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) นั้น
                  จากการสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดฯ ที่ต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง  ยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ตามมาตรฐานสากล(IS) เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPs (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559   ณ  ห้องประชุมดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  ๑ มีรายชื่อดังแนบฯ (ณ ข้อมูล วันที่  16  มีนาคม 2559)
                  จึงประกาศให้โรงเรียนแจ้งให้ผู้สนใจเพิ่มเติม ภายในวันที่ 18  มีนาคม 2559 ตามจำนวนที่ต้องการ  150  คนเท่านั้น   ได้ที่กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สพป.พะเยา เขต 1 โดยจะแจ้งให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมตามกำหนดต่อไป     
                                                                                         * ขอขอบคุณมาก Amungklad@gmail.com.

43
                  ตามที่สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) ได้เสนอโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559             ให้สำนักงานเขตฯ และสถานศึกษา ทุกสังกัด ที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการดังแนบฯ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง  ยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ตามมาตรฐานสากล(IS)เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPs (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) มีวิทยากรและใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) นั้น
                  จากการสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดฯ ที่ต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง  ยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ตามมาตรฐานสากล(IS) เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPs (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559   ณ  ห้องประชุมดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  ๑ มีรายชื่อดังแนบฯ (ณ ข้อมูล วันที่  11  มีนาคม 2559)
                  จึงประกาศให้โรงเรียนแจ้งให้ผู้สนใจเพิ่มเติม  ตามจำนวนที่ต้องการ  150  คน  ได้ที่กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  สพป.พะเยา เขต 1  โดยจะแจ้งให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมตามกำหนดต่อไป...............ขอขอบคุณมาก

44
                   ด้วยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) ได้เสนอโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้สำนักงานเขตฯ และสถานศึกษา ทุกสังกัด ที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการดังแนบฯ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง  ยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ตามมาตรฐานสากล(IS)                เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPs (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) มีวิทยากรและใช้งบประมาณ               ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว)
                   ในการนี้  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑                  ได้รับมอบหมายให้สำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดฯ ที่ต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง  ยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ตามมาตรฐานสากล(IS)  เพื่อการจัดการเรียนรู้   ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ  GPAS 5 STEPs (8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้)   วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559                      ณ  ห้องประชุมดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  ๑  โดยแจ้งความประสงค์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการอบรมตามแบบสำรวจดังแนบฯ.....

45
เรื่อง  การประชุมสัมมนาในโครงการพัฒนารูปแบบเทคนิคการสอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น ประจำปี 2558
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด  ที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทุกโรงเรียน (28 โรงเรียน)

         ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  จำดำเนินการจัดประชุมสัมมนาครูผู้สอน   ในโครงการพัฒนารูปแบบเทคนิคการสอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประจำปี 2558  วันที่  8  สิงหาคม  2558  ณ  ห้องประชุมดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  โดยมีครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์)  ที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทุกโรงเรียน จำนวน   28 โรงเรียนๆ ละ  3  คน  รายละเอียดการประชุมสัมมนาฯ ดังแนบฯ
        จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา ดังกล่าวด้วย

หน้า: 1 2 [3] 4 5