แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Amungklad

หน้า: 1 [2] 3 4 5
16
                เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 27 และตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา” อยู่ภายใต้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา แต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชาเหนือสถานศึกษาขึ้นไปหนึ่งระดับ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังแนบฯ 
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  1  จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาพะเยา  เขต  1  เพื่อเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จำนวน  2 ชุด  ภายในวันที่  16  พฤษภาคม  2561

17
      รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม  2561  ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ดังแนบฯ

18
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯ  ทุกโรงเรียน
              ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ จะได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ   เพื่อสร้างความเข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในระหว่าง วันที่  3 – 4  พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ดังแนบฯ   จึงแจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการดังนี้
                 1. ให้ครูวิชาการ หรือครูผู้สอนที่มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
โรงเรียนละ 1 คน ไปประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว  ในวันที่  3 – 4  พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  โดยขอให้นำเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนไปด้วย                               
                 2. ส่งแบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
ภายในวันที่ 23 เมษายน 2561 และให้ผู้เข้าประชุมศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.pyo1.go.th/2561/
                  โรงเรียนประสานงานและติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...นายเอี่ยม  มังคลาด  ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1                          โทร.089-5554884   ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

19
แจ้งโรงเรียนในสังกัดฯ สพป.พะเยา เขต 1  ทุกโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินการประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผล ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน               จึงกำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการประสาน               เชิญผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561  เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ โรงเรียนที่สังกัดฯ                            ผู้เข้าประชุมดังกล่าวประกอบด้วย
1.   ผู้อำนวยการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ
2.   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4.   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนภูมิศาสตร์
5.   ครูผู้สอนเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายละเอียดตามหนังสือดังแนบฯ   

20
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดรายละเอียดในการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  ประจำปีงบประมาณ   2560 (ระบบ KRS) ในการดำเนินการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”ของสถานศึกษา
  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะยา เขต 1จึงให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามรายชื่อโรงเรียน             จำนวน18  โรงเรียน  ดังแนบฯ ดำเนินการดังนี้
   1.ให้ครูวิชาการโรงเรียนดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียน และแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้                 ของผู้เรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามโรงเรียนและจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดให้ ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1                                      ภายในวันที่  19กรกฎาคม  2560  (เนื่องจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของเขตพื้นที่ ให้รายงานผล ในระบบKRSตามระยะเวลาที่กำหนด)        
        2. ขอให้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างได้รายงานในนระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://gg.gg/krs221  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1
  จึงขอเรียนแจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"รายงานผลตัวชี้วัดตามระบบKRS         ....   - ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้.........
                                                                                           * กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สพป.พะเยา  เขต 1

21
                      ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2560 โดยขอเชิญชวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่งผลงานครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย  บัดนี้คณะกรรมการรอบคัดเลือกได้พิจารณาผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  มีผลการคัดเลือก   ที่ได้รับการพิจารณาผลงาน เข้าแข่งขันระดับประเทศ  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1  เข้ารอบการแข่งขันระดับประเทศ 1 รายการ กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6   ลำดับที่  5                                  เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์แก้ว  โรงเรียนอนุบาลพะเยา  โดยมีนางจินตหรา   พร้าวไธสง  ครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา  เป็นครูผู้้ฝึกสอนกิจกรรม ดังกล่าวนั้น
                    ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้   แจ้งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ  ในระหว่างวันที่  26 – 29  กรกฎาคม  2560                                   ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ต่อไป
                     จึงขอประชาสัมพันธ์ สพฐ.แจ้งผลการแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย รอบคัดเลือก ระดับประเทศ ปี 2560 ดังแนบฯ

22
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันสมรรถนะความสามารถ ทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ขึ้น   ในวันที่ 15  มิถุนายน  2560  ณ  โรงเรียนบ้านร่องห้า  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จึงประกาศผลการแข่งขันการแข่งขันสมรรถนะความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560  รายละเอียดดังที่ส่งมาพร้อมนี้
และพร้อมนี้ขอส่งขอส่งผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่คัดเลือกไปแข่งขันระดับชาติที่กำหนด  เพื่อการประชาสัมพันธืและเป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมของนักเรียนตามเห็นสมควรต่อไป
               ขอขอบคุณประธานกลุ่มโรงเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ ครูผู้สอนและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ด้วยดียิ่ง......

                                                                                                     *     นายเอี่ยม   มังคลาด  ศึกษานิเทศก์ : ผู้ประสานงานโครงการฯ โทร. 089-5554884
                                                                                                         งานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2560
                                                                                                                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

23
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ จะดำเนินการแข่งขันสมรรถนะความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี  2560 วันที่  15  มิถุนายน  2560  เวลา  ณ  โรงเรียนบ้านร่องห้า  อำเภอเมืองพะเยา   
ตามกำหนดการจัดกิจกรรมการแข่งขันฯ และรายละเอียดโครงการฯ ดังแนบ
 จึงประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ...... ขอขอบคุณ

24
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้กำหนดแนวทางการจัดการแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อมุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะความสามารถ และทักษะด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ส่งมาพร้อมนี้                   
               จึงขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนภาษาไทยทุกโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และศูนย์เครือข่ายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดฯ ทุกโรงเรียน ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดด้วย

25
เรียน ผู้อำนวยการโรเรียนในสังกัดฯ สพป.พะเยา  เขต 1  ทุกโรงเรียน
- เพื่อโปรดทราบ  เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่
- สพฐ.แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาCore Smart Trainer   “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  ระดับเขตพื้นที่                            ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2559  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี  และกำหนดให้มีการประชุม                 ทางไกล โดยการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมดังกล่าวให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนและ          บุคลากรอื่น พร้อมกันทั่วประเทศ   ในการนี้ได้แจ้งเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด  หากกำหนดใหม่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
- สพป.พะเยา เขต 1 จึงแจ้งเลื่อนการประชุมโดยไม่มีกำหนด ตาม สพฐ.สั่งการ รายละเอียดดังแนบฯ   ......
                                                                                                  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
                                                         
                                                           

26
                  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีนโยบายขับเคลื่อนและพัฒนากิจกรรมตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาCore Smart Trainer  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  ระดับเขตพื้นที่  ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2559  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้  จอมเทียน จังหวัดชลบุรี  และกำหนดให้มีการประชุมทางไกลโดยการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมดังกล่าวให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาอื่น พร้อมกันทั่วประเทศ  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของโครงการ“ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ   
                 ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  จึงแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน บุคลากรอื่น และคณะกรรมการตามคำสั่งฯ ทุกคน ไปประชุมทางไกล โดยการ   ถ่ายทอดสัญญาณการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2559  ตามจุดการประชุมที่กำหนดดังนี้
                จุดประชุมที่ 1  ณ ห้องประชุมดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนในเขตอำเภอแม่ใจ 
           จุดประชุมที่ 2  ณ ห้องประชุมจำปาทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1                 
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนในเขตอำเภอภูกามยาว
                จุดประชุมที่ 3  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยาจำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองและอำเภอดอกคำใต้
   พร้อมนี้ขอความอนุเคราะห์ แจ้งให้ผู้เข้าประชุมทุกคน ได้นำเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวมาด้วย  โดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หรือwww.esdc.go.th  และถ้าหากผู้ใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ขอให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทราบโดยด่วน
                รายละเอียดดังแนบฯ.....

27
                  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม                   รวมทั้งเสนอแนวทาง การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะติดตามและประเมินผล      การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงาน                     เขตพื้นที่การศึกษา และการดำเนินงานตามกลยุทธ์ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
                 ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑                                                                จึงได้ติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในด้านงานวิชาการของสถานศึกษา ตามแบบติดตามการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพด้านงานวิชาการ ดังแนบฯ
โดยขอให้โรงเรียนในสังกัดฯ  ทุกโรงเรียน ได้ส่งแบบติดตามดังกล่าวให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
 ภายในวันที่  8  กรกฎาคม  2559  (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.pyo1.go.th/news/)........ขอขอบคุณ

28
แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการ การพัฒนารูปแบบเทคนิคการสอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา             ประจำปีงบประมาณ 2559  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  วันที่ 18 มิถุนายน 2559                       ณ ห้องประชุมบัวหลวง  โรงเรียนอนุบาลพะเยา  อ.เมือง  จ.พะเยา  ตามตารางและรายชื่อผู้เข้าประชุมฯ ดังแนบฯ

29
                 แจ้งการเชิงปฏิบัติการ  ในโครงการ  การพัฒนารูปแบบเทคนิคการสอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  วันที่ 18 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  รายละเอียดแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดฯ นั้น
                เนื่องจากสถานที่ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ในวันที่ 18 – 19  มิถุนายน 2559 ได้มีการขอปรับใช้เพื่อการอบรมในโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย  ประจำปีงบประมาณ 2559   จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมฯ ในโครงการการพัฒนารูปแบบเทคนิคการสอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ระดับประถมศึกษา ประจำปี  2559 ตามวัน และเวลาเดิมไปจัดการประชุมฯ วันที่ 18 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมบัวหลวง และห้องปฏิบัติการเรียน การสอนดนตรี-นาฏศิลป์  โรงเรียนอนุบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 
                จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลาและสถานที่กำหนด ต่อไป

30
                 ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้แจ้งการเชิงปฏิบัติการ  ในโครงการ               การพัฒนารูปแบบเทคนิคการสอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  วันที่ 18 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  รายละเอียดแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดฯ นั้น
                เนื่องจากสถานที่ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ในวันที่ 18 – 19  มิถุนายน 2559 ได้มีการขอปรับใช้เพื่อการอบรมในโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย  ประจำปีงบประมาณ 2559   จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมฯ ในโครงการการพัฒนารูปแบบเทคนิคการสอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ระดับประถมศึกษา ประจำปี  2559 ตามวัน และเวลาเดิมไปจัดการประชุมฯ วันที่ 18 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมบัวหลวง และห้องปฏิบัติการเรียน การสอนดนตรี-นาฏศิลป์  โรงเรียนอนุบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 
                จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลาและสถานที่กำหนด ต่อไป

หน้า: 1 [2] 3 4 5