E-News

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของสพป.พะเยา 1 และโรงเรียนในสังกัด => สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ พฤษภาคม, 03, 2019, 11:41:00 AM

หัวข้อ: แบบสำรวจข้อมูลการรับรางวัลระดับต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัด
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤษภาคม, 03, 2019, 11:41:00 AM
- ข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับต่างๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 - 2561 (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVmGFQ1ltxc5Hqxatw5boUzcI75G7OzblDnY4EUNU5VBWyiQ/viewform?usp=sf_link)
- ข้อมูลผู้บริหารที่ได้รับรางวัลระดับต่างๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 - 2561 (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvy8PdePzY5CHH2Q3cYQSDOIv5-dHEAiSmtfwf-gTeyl7LOg/viewform?usp=sf_link)
- ข้อมูลครูที่ได้รับรางวัลระดับต่างๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 - 2561 (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSSkUmvZYRxMnwPDdCydaI3o5ZHx1Iy1fmDyYdZd6GbQxbOA/viewform?usp=sf_link)
- ข้อมูลนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับต่างๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 - 2561 (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckKIc9zpisWJJUgH18R6MF4sVaW3vO1jsV6teSSWcFTzvPww/viewform?usp=sf_link)