E-News

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของสพป.พะเยา 1 และโรงเรียนในสังกัด => สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: Amungklad ที่ มีนาคม, 19, 2019, 09:26:02 AM

หัวข้อ: การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
เริ่มหัวข้อโดย: Amungklad ที่ มีนาคม, 19, 2019, 09:26:02 AM
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  1  ให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                   
เพื่อดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น                           
จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  1  ทุกโรงเรียนดำเนินการดังนี้                           
1.   ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา  ตามแบบรายการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
2.   โรงเรียนรายงานการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ภายในวันที่  29 มีนาคม 2562     
รายละเอียดดังแนบฯ