ส่งเสริมวินัยข้าราชการ(กรกฎาคม2564)

เมื่อ “ครู” ถูกร้องเรียนว่า ขาดจริยธรรม ทำให้นักเรียนเกือบครึ่งห้อง…..สอบตก           ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ คำกล่าวนี้ไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคงใช้ได้อยู่เสมอ เพราะครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสั่งสอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ของศิษย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษา           คดีที่นำมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ในเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ เป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่สอนหนังสือและประเมินผลการเรียนของข้าราชการครู ซึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากำหนด ปล่อยปละละเลยให้นักเรียนมีผลการเรียนต่ำกว่าความคาดหวังซึ่งไม่เป็นไปตาม “คู่มือแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาของงานทะเบียนวัดผล” จนกระทั่งถูกผู้ปกครองนักเรียนร้องเรียน ทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหาย           มูลเหตุของคดี เกิดจากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งร้องเรียนขอให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักเรียน เนื่องจากครูได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาเสริมทักษะคณิตวิทย์ ของนักเรียนชั้นดังกล่าวมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้ที่ครู ทำให้นักเรียนมีผลการเรียนสอบได้ระดับคะแนนเป็น 0 จำนวน ๒๑ คน จากนักเรียนทั้งหมด ๔๗ คน กรอบของวินัยข้าราชการ  ข้าราชการครูทุกคนต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ภายในกรอบของวินัย ทั้งที่เป็นข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่บัญญัติไว้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ เช่น ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด (มาตรา ๘๔ วรรคแรก) ตรงต่อเวลา […]

ส่งเสริมวินัยข้าราชการ(สิงหาคม64)

เมื่อเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุก ในความผิดฐาน “ลักทรัพย์”           ครูไม่ใช่มีหน้าที่เฉพาะสอนหนังสือหรือ จัดการศึกษาเท่านั้น แต่มีหน้าที่จัดการศึกษาอบรมให้ผู้เรียนเกิดความรู้สู่คุณธรรม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม ผู้ที่เป็นครูจึงต้องเป็นแบบอย่างในการดำที่รับผิดชอบต่อสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข           ข้อเท็จจริง นาง ส. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย เคยมีคำพิพากษาคดีอาญา ข้อหาลักทรัพย์ เป็นทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๗ รายการ เป็นเงิน ๑,๒๔๒ บาท โดยขณะเกิดเหตุนาง ส. มีอายุ ๒๔ ปี เป็นผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ศาลมีคำพิพากษาให้จำคุก ๔ เดือน ปรับ ๒,๐๐๐ บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษจำคุก ๒ เดือน ปรับ ๒,๐๐๐ บาท โทษจำคุกรอการลงโทษไว้ ๒ ปี ให้คุมความประพฤติจำเลยไว้ ๑ […]