ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการออกคำสั่งการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกคำสั่งการลงโทษวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฎ. ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการฯ พ.ศ. 2550

กฎ กคศ. ว่าด้วยการให้ ขรค.ประจำส่วนราชการหรือ สพท.พ.ศ.2550

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561