ปัญหาความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนร่วมพิจารณาทางปกครองในหลายขั้นตอน

ปัญหาความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนร่วมพิจารณาทางปกครองในหลายขั้นตอน

ขอให้ทบทวนปัญหาการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภฒิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550

ขอให้ทบทวนปัญหาการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ

คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

การดำเนินการทางวินัย ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ชอบ เพราะกระบวนการแต่งตั้งกรรมการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ชอบ เพราะกระบวนการแต่งตั้งกรรมการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย