การปฏิบัติราชการ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ออกปฏิบัติราชการในการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง ในทางคดี ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาไว้ซึ่ง ความบริสุทธิ์ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ในการนี้ยังได้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ คงเปี่ยม นิติกรชำนาญการ สรุปและดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้