กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะ “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกฎหมายและคดี โดยนายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ได้รับมอบหมายเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1