ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการออกคำสั่งการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกคำสั่งการลงโทษวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548