กฎ. ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการฯ พ.ศ. 2550

กฎ กคศ. ว่าด้วยการให้ ขรค.ประจำส่วนราชการหรือ สพท.พ.ศ.2550