ขอให้ทบทวนปัญหาการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภฒิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550

ขอให้ทบทวนปัญหาการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ