บุคลากรภายในกลุ่ม

นายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ
นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นายณัฐวุฒิ คงเปี่ยม
นิติกรชำนาญการ