แจ้งโอนเงินค่าพาหนะรับส่งนักเรียน 30 วัน และ 70 วัน Print
Written by liverpoolfc   
Tuesday, 24 April 2012 02:51

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จะโอนเงินค่าพาหนะรับส่งนักเรียน 30 วัน และ 70 วัน ให้แก่

ผู้มีสิทธิ์ในวันที่ 25 เมษายน 2555

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ที่ โรงเรียน ผู้รับจ้าง จำนวนเงิน ภาษี เงินคงเหลือ
สังกัด อ.เมืองฯ
1 ร.ร. บ้านต๊ำพระแล/โอนเข้า ร.ร. นายชาคร ทาทอง        10,800.00        108.00      10,692.00
2 ร.ร. บ้านต๊ำพระแล/โอนเข้า ร.ร. นายจรุญ เมืองวงศ์        15,750.00        157.50      15,592.50
3 ร.ร. บ้านดอกบัว/โอนเข้า ร.ร. นายภพ คลองมัจฉา        18,600.00        186.00      18,414.00
4 ร.ร. บ้านสาง นายล้วง ยอดทน        10,800.00        108.00      10,692.00
5 ร.ร. บ้านแม่ใส/โอนเข้า ร.ร. นางแสงเทียน เมืองมา        17,550.00        175.50      17,374.50
6 ร.ร. บ้านไร่/โอนเข้า ร.ร. นายธนบูลย์ คำโล        12,150.00        121.50      12,028.50
7 ร.ร. บ้านร่องคำ นายอิ๊ด กันทะยา          9,900.00 -        9,900.00
8 ร.ร. บ้านป่าคา นาสุคำ คำดี        12,600.00        126.00      12,474.00
9 ร.ร.บ้านต๋อม. นายบุญตัน สงวนใจ        13,500.00        135.50      13,364.50
10 ร.ร.บ้านต๊ำดอนมูล นายสุทิตย์ เกวียนคำ          7,500.00 -        7,500.00
11 ร.ร.บ้านต๊ำเหล่า นายสุทิตย์ เกวียนคำ          7,200.00 -        7,200.00
12 ร.ร.บ้านต๊ำม่อน นายสุทิตย์ เกวียนคำ          8,400.00 -        8,400.00
13 ร.ร. บ้านห้วยเคียน/โอนเข้า ร.ร. นายหน่อแก้ว จักจุ้ม        11,250.00        112.50      11,137.50
อ.ดอกคำใต้
1 ร.ร.บ้านสันโค้ง นายสมาน ศรีสวัสดิ์        25,200.00        252.00      24,948.00
2 ร.ร.บ้านปางงุ้น/โอนเข้า ร.ร. นายอาจ พินิจ        10,800.00        108.00      10,692.00
สังกัด อ.แม่ใจ
1 ร.ร.บ้านสันต้นม่วง/โอนเข้า ร.ร. นายเสาร์ แก้วบุญเรือง          8,100.00 -        8,100.00
2 ร.ร.บ้านดงบุนนาค นายสว่าง เรือนเฟย          8,400.00 -        8,400.00
3 ร.ร.บ้านหนองสระ/โอนเข้า ร.ร. นายจรัส ปัญญา          1,800.00 -        1,800.00
4 ร.ร.บ้านเหล่า นายสมพร สายสืบ          9,450.00 -        9,450.00
สังกัด อ.ภูกามยาว
1 ร.ร. บ้านห้วยแก้ว/โอนเข้า ร.ร. นายสมชาย สิงห์แก้ว          4,500.00 -        4,500.00
รวมทั้งสิ้น      224,250.00      1,590.50 222,659.50
ที่ โรงเรียน ผู้รับจ้าง จำนวนเงิน ภาษี เงินคงเหลือ
อ.ดอกคำใต้
1 ร.ร.บ้านสันโค้ง นายสมาน ศรีสวัสดิ์    58,800.00        588.00      58,212.00
สังกัด อ.ภูกามยาว
1 ร.ร. อนุบาลภูกามยาว นายเสาร์แก้ว รินฟอง      6,300.00 -          6,300.00
2 ร.ร.บ้านสันป่างิ้ว                “    10,500.00        105.00      10,395.00
3 ร.ร. บ้านร้อง                “    36,750.00        367.50      36,382.50
รวมทั้งสิ้น 112,350.00 1,060.50 111,289.50
Last Updated on Friday, 24 August 2012 02:56