เรื่องแจ้งโอนเงินอุดหนุนสำหรับภาคเรียนที่ 2554 (เพิ่มเติม 30%)และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2555 (70%) Print
Written by liverpoolfc   
Thursday, 29 March 2012 08:29

1.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื่้นฐาน ได้แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณปี 2555

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั่งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพึ้นฐาน งบเงินอุดหนุน

สำหรับภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2554(30%) เป็นเงิน 1,736,412 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากโรงเรียน

เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 28,30 มีนาคม และ 2 เมษายน 2555

 

2.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื่้นฐาน ได้แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณปี 2555

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั่งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพึ้นฐาน งบเงินอุดหนุน

สำหรับภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2554 (30%) และจัดชดเชยภาคเรียนที่ 1/2554 ให้แก่โรงเรียนที่

ได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนนักเรียน จำนวน 3,887,706 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากโรงเรียน

เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 28,28,30 มีนาคม


3.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื่้นฐาน ได้แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณปี 2555

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั่งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพึ้นฐาน งบเงินอุดหนุน

สำหรับภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2555 (70%)จำนวน 5 รายการ จำนวน 20,937,605 บาท โดยโอน
เข้าบัญชีโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29,30มีนาคม 2,3 เมษายน 2555


Last Updated on Thursday, 25 February 2016 08:56